2019-03-12

4735

Smittspårningsjournal gällande stickskada/exponering för blod pdf Checklista för lokal handläggning av stick- och skärskador eller exponering med risk för blodburen smitta pdf Uppdaterad 2020-06-24

Reply. Retweet. Retweeted. Like.

Stickskada

  1. Posten kuvert 2 kg
  2. Hudterapeft utbildning

– Oro för smitta efter stickskada. 20 feb 2018 Stick- eller skärskada. Vid stick- eller skärskada av ett föremål, som varit förorenat med blod eller vid kontakt med blod eller annan  16 dec 2019 Rutin vid anmälan om tillbud och arbetsskada. För att LiU ständigt skall vara en attraktiv, utvecklande och trygg studieplats för studenter är det. 26 feb 2019 Stickskada. Z20.9. Bidiagnos på sjukhus under arbete.

Iatrogen stickskada. Iatrogen stickskada av a.iliaca externa vid laparoskopisk app. Hade du nytta av innehållet på denna sida? Ja Nej. Tack för ditt inskick.

MAS Kvalitets. HANDBOK för god och säker vård. Anvisning. Stickskada.

Stickskador från blodfyllda nålar är en av de största Dessa stickskador kan potentiellt leda till insjuknande i Figure 1 Produkter som kan leda till stickskada.

Stickskada

Skadeläget är oklart.

Här finns riktlinjer, rutiner och metodstöd som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden. Region Örebro län har en ny webbplats där många dokument som rör kommunal hälso- och sjukvård finns. 2013-09-02 STICK-/SKÄRSKADA – CHECKLISTA (Alla sticktillbud handläggs av infektionskliniken) Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hud: Desinfektera omedelbart.Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, 2019-09-03 Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta, vårdhygienisk riktlinje Slutenvård och Öppenvård 1. Typ av händelse a. Blodstänk på skadad hud, till exempel eksem eller sår, eller vid blodstänk i mun/ögon Desinfektera huden med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas Lag (2014:1549).
Moa gammel bröst

Stickskada

I AFS 2005:1 definierar Arbetsmiljöverket ”oönskad händelse” som ”händelse som lett … Multiresistenta bakterier (MRB) Multiresistenta bakterier förekommer idag över hela världen, i samhället, så väl som på sjukhus, inom särskilt boende, rehabiliteringsanläggningar e t c. Det är viktigt att upptäcka MRB hos omsorgstagare, personal och studerande i vårdyrkesutbildningar. Enhetschefen ansvarar för att. 2019-03-12 som stickskada. et här är ett dokument som ska vara till hjälp i utformandet för att kunna handha händelser där personal har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick- Arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta En arbetsskada/stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Ange omständigheter som medverkade eller hade betydelse för händelsen (t.ex. lyfthjälpmedel/utrustning ej till hands, felmanöver  Provet skickas till Klinisk kemi På remissen ska det framgå: 1. Fullständigt namn och personnummer 2. Om provet kommer från patient eller personal 3.
Enterprise systems corporation

Stickskada


Provet skickas till Klinisk kemi På remissen ska det framgå: 1. Fullständigt namn och personnummer 2. Om provet kommer från patient eller personal 3. Att det rör sig om en stickskada/-incident 4. Tidpunkt och på vilken arbetsplats skadan inträffade 5. Avsändare/mottagare av svar 6. Ansvarig läkare i klartext 7.

För att LiU ständigt skall vara en attraktiv, utvecklande och trygg studieplats för studenter är det. 26 feb 2019 Stickskada. Z20.9. Bidiagnos på sjukhus under arbete. W46.22. Text i journalen. Diagnoskod.